add-circular-outlined-button add-cross-outlined-symbol add-square-outlined-interface-button airplane-rotated-diagonal-transport-outlined-symbol alarm-clock-symbol arrow-entering-into-square attach-interface-symbol-of-rotated-paperclip attachment audio-tool-in-silence back-left-arrow-circular-button-outline back-left-arrow-square-button-outline big-map-placeholder-outlined-symbol-of-interface book-outline bookmark-outlined-interface-symbol bottle-gross-outlined-symbol button-of-nine-outlined-circles buttons cellphone cellular-phone-outline center-text-interface-symbol-of-lines chat-comment-oval-speech-bubble-with-text-lines chat-oval-speech-bubbles-symbol checkmark-outline checkmark-square-button-outline checkmark-verify-interface-symbol-button circular-arrow-counterclockwise-rotating-symbol circular-graphic-outline circular-outlined-badge-with-ribbon-recognition-prize-symbol circular-target-shooting-interface-symbol clipboard-square-symbol close-circular-button-symbol cloud-outlined-shape cloud-with-hail-falling cocktail-glass-outline code-signs collapse-two-arrows-diagonal-symbol comment-oval-outlined-balloon compass-orientation-symbol contract-two-arrows-symbol-pointing-the-center-of-square-button copy-two-paper-sheets-interface-symbol crescent-moon-phase-outlined-shape cropping-interface-tool-symbol cross-rounded-outline cross-square-button cube-of-notes-stack double-arrow-horizontal-symbol double-arrow-vertical-symbol double-right-arrows-angles down-arrow-square-button down-arrow-square-outlined-button down-arrow-to-a-square down-arrow down-circular-button download-circular-button download-down-arrow-symbol download-from-internet-cloud download-square-button download-square-outlined-interface-button electrical-storm-weather-symbol electronic-game-machine-outline email-closed-outlined-back-envelope-interface-symbol email-square-outlined-interface-symbol-of-envelope-back equalization equalizer-interface-square-button-symbol event-weekly-calendar-symbol expand-square-interface-button-of-two-arrows expanding-two-opposite-arrows-diagonal-symbol-of-interface facebook fast-forward-double-arrow-outline favourites-star-outline-interface-symbol file-rounded-empty-sheet file-rounded-outlined-symbol film-strip-couple-of-photograms flag-outline fog-at-night-weather-symbol foggy-day-fog-at-sunset-or-sunrise folder-outline fork four-rounded-squares-button full-screen-interface-symbol-of-four-arrows-in-square-button games-machine-outline gear-outlined-symbol giftbox-outline graphical-business-presentation-on-a-screen headphones-audio-symbol hot-interface-symbol-of-fire-flames-outline ico-error images-square-outlined-interface-button-symbol ink-interface-symbol-of-drop-outline instagram label-outline left-alignment left-arrow-curve-outline left-arrow-in-circle-outline left-arrow-line-symbol left-arrow-rounded-outlined-button-interface-symbol left-arrow-signal-outline left-arrow-square-outlined-button left-arrow-with-a-cross like-heart-outline-symbol link-button linkedin list-interface-symbol list lock-circular-padlock-outline-tool-symbol login-arrow-symbol-entering-back-into-a-square login-square-arrow-button-outline map-folded-outlined-paper megaphone-outline-of-amplification-tool men menu-square-button menu-three-outlined-rounded-lines-symbol microphone-outlined-tool microphone minus-circular-button minus-in-zoom-symbol minus-outline minus-square-outlined-button monitor-outline music-note music-rectangular-interface-button-outline music-theme musical-note-outlined-symbol musical-note mute-voice new-email-envelope-frontal-view nine-oclock-on-circular-clock note-outlined-symbol notebook-rectangular-symbol-with-spring notification-bell-outline-interface-symbol-1 notification-bell-outline-interface-symbol opened-email-outlined-envelope-back-interface-symbol oval-empty-outlined-speech-bubble paintbrush-outline paper-airplane-outline pause-outlined-big-symbol pencil-big-outlined-vertical-tool-symbol phone-auricular-outline photo-camera-outline pin planetary-grid-symbol play-triangle-outline portfolio-outline print-interface-button-symbol-of-printer-outline radio rain-weather-cloud-outline-symbol-with-raindrops-lines rectangular-outlined-speech-bubble-symbol recycling-bin rewind-double-arrow-outline-multimedia-button-symbol right-arrow-angle right-arrow-circular-button-outline right-arrow-circular-outlined-button right-arrow-on-a-pole-outlined-orientation-signal-symbol right-arrow-outline right-arrow-square-button-symbol right-arrow-square-outlined-button right-arrow-symbol-in-a-square-outline rounded-rectangular-tool-shape sand-clock save-button-interface-symbol-of-outlined-diskette search-interface-symbol search-oval-magnification-tool-or-spoon-interface-symbol share-social-interface-button shopping-bag shopping-basket-e-commerce-symbol shopping-cart-outline-1 shopping-cart-outline shuffle sort-ascending sort-descending speaker-musical-amplification-outlined-frontal-tool speaker-outline-1 speaker-outline-audio-interface-symbol speaker-outline speaker-outlined-square-frontal-tool-audio-tool-symbol speech-bubble-oval-symbol-with-three-dots square-outline square-shape-design-interface-tool-symbol square-targeting-interface-symbol store-commercial-symbol-outline sun-day-weather-symbol sunrise-or-sunset switch-outlined-symbol switch-outlined-tool-symbol tag-outline television-outline text-alignment-option-button-interface-symbol text-paper-sheet-symbol three-vertical-outlined-bars-symbol timer-timing-tool tool-outline-of-hotel-reception-or-covered-food-tray triangle-equilateral-outline-shape-on-horizontal-line trophy-outline twitter two-arrows two-circular-arrows two-circular-counterclockwise-rotating-arrows-symbol two-drops-sizes-outlined-shapes two-rounded-equal-squares-outlines-symbol unlocked-circular-padlock-outline up-arrow-angle up-arrow-circular-button up-arrow-in-square-interface-button up-arrow-into-square up-arrow-or-flag-shape-big-gross-outlined-symbol up-arrow-square-button-outline up-arrow-square-button up-arrow-with-house-shape-outlined-symbol up-circular-interface-button up-square-button-outline upload-to-the-cloud upload upper-right-arrow-square-button-outlined-symbol user-info-interface-symbol-with-text-lines-at-right-side user-outline-male-symbol-of-interface video-camera-outline wallet-outline weather-interface-symbol-of-a-semicircle-on-three-lines-perspective weekly-calendar-outline-event-interface-symbol weekly-calendar wind-socket-outlined-symbol window-outline winds-lines-weather-symbol wrench-outline youtube zoom-increasing-symbol

Regulamin promocji Mocowania Huśtawkowe Rawlplug

Regulamin promocji Mocowania Huśtawkowe Rawlplug

 1. Organizatorem akcji promocyjnej („promocja”) jest firma Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6 („organizator”) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033537.
 2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 23.08-30.09.2021r. lub do wyczerpania puli nagród lub w szczególnych przypadkach niezależnych od organizatora do odwołania.
 3. Uczestnikami promocji są klienci punktu handlowego/hurtowni/składu budowlanego/itp., w którym można nabyć indeksy promocyjne mocowań huśtawkowych marki Rawlplug.
 4. Z udziału w promocji wykluczeni są pracownicy organizatora oraz pracownicy przedsiębiorców prowadzących punkty handlowe, jak również członkowie ich najbliższej rodziny. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Tekst regulaminu dostępy będzie przez cały czas jej obowiązywania, w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej https://rawlplug.pl/regulamin-promocji-mocowania-hustawkowe-rawlplug/
 6. Uczestnik promocji bierze udział w promocji poprzez dokonanie jednorazowego zakupu dowolnego zestawu mocowań huśtawkowych z pkt.7 oraz poprzez prawidłowe zgłoszenie chęci wzięcia udziału w promocji z pkt.11.
 7. Promocja dotyczy jedynie wybranych indeksów mocowań huśtawkowych marki Rawlplug tj.: R-PDS3-SWINGSET1, R-PDS3-SWINGSET2, R-PDM3-SWINGSET1, R-PDM3-SWINGSET2, R-PDL3-SWINGSET1 będących w aktualnej ofercie handlowej punktu handlowego, w którym uczestnik promocji dokona jednorazowego zakupu. Inne produkty marki Rawlplug lub produkty innej marki niż Rawlplug nie biorą udziału w promocji.
 8. Jeden uczestnik lub jedno gospodarstwo domowe otrzymuje prawo do skorzystania z promocji wyłącznie jeden raz otrzymując tylko 1 sztukę (słownie: jedną sztukę) bonu na 100 złotych (słownie: sto złotych), niezależnie od ilości i wielokrotności dokonanych zakupów mocowań huśtawkowych Rawlplug.
 9. Nagrodą w promocji jest 1 szt. (słownie: jedna sztuka) bonu Sodexo o nominale 100 złotych (słownie: sto złotych).
 10. Ilość nagród dostępnych w promocji jest ograniczona do 300 sztuk (słownie: trzysta sztuk) bonów Sodexo o nominale 100 złotych (słownie: sto złotych) każdy bon, a o ich przyznaniu decyduje poprawność, kompletność oraz kolejność przesyłania zgłoszeń. Łączna pula nagród w promocji wynosi maksymalnie 30000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
 11. Uczestnik wyrażający chęć wzięcia udziału w promocji zobowiązany jest do:
  1. Zakupu dowolnego zestawu mocowań huśtawkowych Rawlplug
  2. Zrobienie zdjęcia dowodu zakupu potwierdzającego zakup mocowań huśtawkowych Rawlplug
  3. Przeprowadzenie montażu wybranego przedmiotu i/lub elementu tj. huśtawki, fotela wiszącego, ławki podwieszanej oraz sprzętu sportowego oraz wykonanie zdjęcia potwierdzającego montaż tego elementu z wykorzystaniem mocowań huśtawkowych Rawlplug
  4. Wysłanie wiadomości email na adres promocje@rawlplug.com zawierającej: zdjęcie dowodu zakupu, zdjęcie potwierdzające montaż, imię, nazwisko, adres do wysyłki oraz kontaktowy numer telefonu.
 12. W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat i posiada całkowitą zdolność od czynności prawnych.
 13. Osoba chcąca wziąć udział w promocji może w niej uczestniczyć wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz zachowując oryginał dowodu zakupu (paragon lub fakturę).
 14. Jeden dowód zakupu uprawnia do wyłącznie jednego zgłoszenia w promocji.
 15. Organizator promocji będzie weryfikował otrzymane zgłoszenia pod kątem ich prawdziwości, poprawności i kompletności.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z uczestnikiem promocji poprzez wiadomość email, z którego otrzymał zgłoszenie i/lub poprzez kontakt telefoniczny w celu weryfikacji otrzymanego zgłoszenia. Niespełnienie warunków regulaminu lub świadoma odmowa przeprowadzenia weryfikacji może skutkować wykluczeniem uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem jego prawo do otrzymania bonu.
 17. Na zgłoszenia czekamy do wyczerpania zapasu 300 szt. (słownie: trzysta sztuk) bonów po 100 złotych (słownie: sto złotych) każdy lub maksymalnie do godziny 23:59:59 dnia 30.09.2021r.
 18. Zgłoszenia przesłane po terminie w pkt.14 będą przez organizatora odrzucane.
 19. Zgłoszenia nieposiadające wszystkich wymaganych danych z pkt.11.4 lub przesłane dane będą nieprawdziwe i/lub wysłane będą po terminie wskazanym w pkt.17 nie będą przez organizatora promocji rozpatrywane.
 20. Promocja zostanie rozliczona w terminie maksymalnie 45 dni od daty 01.10.2021r. Przez rozliczenie rozumie się przekazanie przez organizatora do wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej bonu, na wskazany przez uczestnika promocji w zgłoszeniu adres.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru przesyłki lub za błędnie podane przez uczestnika dane kontaktowe. W przypadku gdy kontakt z uczestnikiem będzie utrudniony lub niemożliwy organizator nie odpowiada za brak rozliczenia nagrody.
 22. Reklamacje dotyczące promocji uczestnik może zgłosić jedynie w formie pisemnej na adres organizatora (Rawlplug S.A., Jedności Narodowej 192, 50-302 Wrocław, z dopiskiem: Marketing) nie później niż do 10.10.2021 r.
 23. Administratorem danych osobowych otrzymanych w trakcie trwania promocji jest Rawlplug S.A., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław. Polityka ochrony danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej: rodo.rawlplug.com/pl/rawlplug-rodo/. Podanie danych osobowych potrzebnych do przeprowadzenia i rozliczenia promocji jest dobrowolne lecz niezbędne.
 24. Promocja nie jest grą losową.
 25. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizatora.
 26. Uczestnictwo w promocji oznacza akceptację postanowień powyższego regulaminu, a uczestnik chcący przystąpić do promocji powinien się z nim uprzednio zapoznać.
 27. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 28. Organizator zastrzega możliwość zmiany regulaminu.
Do góry